Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Spolupráca Rabča -Gmina Świnna

Plodná cezhraničná spolupráca obce Rabča s Gminou Świnna

www.swinna.pl

Spolupráca s gminou Świnna je už od roku 1993 a pokračuje vzájomnou spoluprácou najmä v oblasti kultúrnych akcii (folklórne vystúpenia, športové súťaže, spolupráca so školstvom, spolupráca s obcou). O tejto spolupráci je spracované prezentačné fotovideo DVD s názvom Cezhraničná spolupráca Rabča – Świnna 1993 – 2010.

V roku 2007 sa podarilo uskutočniť prvý spoločný cezhraničný projekt z fondov EÚ v oblasti kultúrnej spolupráce.

Od 27. 9. 2008 – 31 3. 2011 v rámci cezhraničnej spolupráce sa realizoval doposiaľ najväčší investičný projekt obce Rabča „Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti Poľsko-Slovenského pohraničia“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška oprávnených nákladov pre obec Rabča bola 101 740 eur. Celkové náklady projektu boli 2 481 890,33 eur. Z toho: Gminna Świnna 1 464 470,33 eur; Obec Rabča 1 017 420 eur.

Ďalším bol mikroprojekt „Partnerstvo nepozná hranice“. Ide o projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Posledným zrealizovaným projektom v rokoch 2013 – 2014 je projekt „Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí.“

Čriepky z plodnej spolupráce s gminou Świnna

Na základe spoločného pozvania starostov obcí: Rabča, Oravská Polhora, Sihelné a Rabčice v decembri 1993 navštívila delegácia z úradov gminy Jelesnia, Świnna, Koszarava v rámci nadviazania regionálnej spolupráce prišli navštíviť uvedené obce v SR. 
Návšteva súvisela aj s otvorením hraničného priechoduv Or. Polhore.

31. 12. 1994 Futbalový turnaj „O pohár SNP – 20. ročník turnaja SNP bol po 1x medzinárodný, štartovali futbalisti z Poľska-Swinná.“

15. 9. 1999 OZ – slávnostné rokovanie 
Išlo o slávnostné rokovanie, po ktorom nasledovalo športové zápolenie s družnou obcou z Poľska – Swinna a voľný spoločenský program v kultúrnom dome.

27. 8. 1999 OZ schválilo poradovník žiadateľov o pridelenie bytu, schválilo i spoločné rokovanie s poslancami družnej obce Swinna z Poľskej republiky s poslancami OZ Rabča

14. 11. 2002 Na stretnutí jubilantov bolo novinkou vystúpenie folklórneho súboru z Poľska, ktorý starosta zabezpečil v rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Swinna.

22. 11. 2002 OZ Uznesenie č. 5/2002 Udeliť ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE RABČA pre starostu Poľskej obce Swinna p. Henrykovi Juraszovi za vynikajúcu spoluprácu s obcou Rabča.

5. 4. 2005 Starosta obce Rabča Dušan Ratica podpísal s wójtom Gminy Swinna Henrykom Juraszom List intencyjny o spolupráci medzi poľskou gminou Świnna a obcou Rabča. Kronika obce Rabča, Sp. zn. 6, List intencyjny

29. 4. 2005 OZ Uznesenie č. 3/2005 A. Berie na vedomie Uzavretie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Rabča a obcou Swinna z Poľska zo dňa 5. 4. 2005.

20. 4. 2006 Wójt Gminy Swinna pozval na stretnutie „radných Gminy“ Rabča s radnými Gminy Swinna. Miesto stretnutia je v sále GOK v Swinnej.

6. 9. 2006 Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006 Medzi obcou Rabča a gminnou Swinna bol vytvorený projekt pod názvom Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006. Celkové náklady tohto projektu boli vyčíslené celkom 556 000 Sk.

12. 5. 2007 Rabčiansky okruh IX. Bol podporovaný z projektu Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006 Program Iniciatívy INTEREG III A. Začiatok okruhu bol o 9.00 hod. z ihriska Gaceľ a trasa sa ukončila znovu na ihrisku. Potom každý účastník, ktorý prešiel danú trasu okruhu pešo obdržal diplom a bolo mu poskytnuté občerstvenie.

1. 5. 2007 Beh ulicami o pohár wójta gminy Swinna V rámci medzinárodnej spolupráce pozval wójt gminy Swinna Henryk Jurasz starostu obce Rabča Dušana Raticu a žiakov ZŠ a občanov z Rabče na beh ulicami o pohár wójta gminy Swinna.

1. 9. 2007 Dozynki Gminny Swinna Dňa 1. 9. 2007 sa konali v družobnej obci gminy Świnna v Rychwaldku tzv. dožinky „Slávnosť a Rodinný turnaj“. Táto slávnosť sa koná každý rok na konci letnej sezóny vždy v inej obci gminy Świnna. Je to poďakovanie za úrodu, dary zeme, zdravie. Začala sa slávnostnou sv. omšou, pri ktorej obetné dary prinášali zástupcovia rôznych organizácií gminy Świnna napr. spevokol, hasiči, školy… Obetné dary boli vytvárané z darov zeme, úrody, kvetov. Bolo povzbudivé zúčastniť sa takéhoto poďakovania a uvedomenia si potreby ďakovať za to, čo nám zem a príroda dáva. V rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Świnna je potrebné spomenúť „Východ slnka na Babej hore“. Rabčianski a Poľskí nadšenci spolu sa zúčastnili výstupu na Babiu horu kde prenocovali a čakali na východ slnka.

29. 6. 2007 VII. Dni Rabče Obec Rabča v rámci programu Iniciatívy Spoločenstva INTEREG III a s názvom „Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna“ zorganizovala VII. Dni Rabče. V nedeľu 1. 7. 2007 vystúpil aj ORCHESTER z Trebiny (Poľska), KGW KUMARATKY z Podvilku (Poľsko). Zároveň bola otvorená dokumentárna výstava fotografií s Rabče aj zo Świnnej.

30. októbra 2008 Uznesenie č. 10/2008: Vstup obce Rabča ako partnera projektu spolufinancovaním vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt „Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Swinna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia” t.j. vo výške 1 532 540 Sk (50 871,01 eur).

9. 5. 2009 Rabčiansky okruh – zúčastnili sa z družobnej gminy Swinna.

1. 5. 2009 Mini maratón V piatok 1. mája 2009 sa konal v družobnej poľskej gmine Świnna MINIMARATÓN O pohár wójta gminy Swinna. Jozef Jagelka v kategórii nad 40 rokov získal 2. miesto Iveta Babinská v kategórii mladších žiačok tiež 2. miesto, Michaela Maxová v kategórii starších žiačok 4. mieste a Tadeáš Joščák v kategórii starších žiakov tiež 4.

17. 3. 2010 Partnerstvo nepozná hranice 
Uskutočnila sa úvodná konferencia k mikroprojektu „Partnerstvo nepozná hranice PL-SK/ZS/IPP/I/010 v Rabči“. Ide o projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu je vytvoriť cezhraničné kontakty od predškolákov cez základnú školu až po dospelosť. Zároveň chceme vytvoriť novú spoluprácu medzi školami, učiteľmi a deťmi. Týmto projektom chceme deti zblížiť, aby nevznikala rečová bariéra, aby nedochádzalo k zániku tradícií a o obohatenie vzdelávania o vzdelávanie v družobnej obci. Mikroprojekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorého vznikne za 4 mesiace medzi budovou škôlky a telocvičňou nové detské ihrisko. So základnou školou v poľskej obci Pewel Mała, ktorá je súčasť gminy Swinna sa dohodlo, že sa bude pracovať komplementárne – zrkadlovo. Predstavenie hodiny vyučovania v materskej škôlke učiteľom z družobnej gminy z Poľska sa uskutočnilo 6. mája. Deti a učiteľky v tričkách s logom projektu najskôr predviedli rozcvičku a po nej nasledovalo vyučovanie s tematikou prípravy programu na Deň matiek. Deti recitovali, spievali odpovedali, kreslili. Na záver vyučovacej hodiny venovali symbolický darček učiteľkám z Poľska.

1. 1. 2010 Partnerstvo nepozná hranice (školské ihrisko), Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Swinna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia.

„Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia“
Ide o doteraz najväčší investičný projekt obce Rabča. Realizoval sa na základe dlhodobej cezhraničnej spolupráce s gminou Świnna a na základe súhlasu obidvoch starostov, tak z gminny Šwinna, ako aj obce Rabča schváleným obecným zastupiteľstvom. Zodpovedným „lídrom“ projektu bola gmina Świnna.
Schválené výdavky projektu boli 2 481 890,33 eur. Z toho tvorí: Gmina Świnna 1 464 470,33 eur a obec Rabča 1 017 420  eur. 
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov: v Poľskej republike: 75% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 25% z prostriedkov gminy Świnna; v Slovenskej republike: 85 % EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu obce Rabča. 
Výstupom projektu v obci Rabča – časť „Trchovnica“ – Adamovka III. je vybudovanie 1 385 m vodovodnej siete, 1 542 m splaškovej kanalizácie, 1 428 m dažďovej kanalizácie. 
Mgr. Margita Kvasničáková

2. 7. 2011 Dobrovoľní hasiči z Rabče pod vedením p. Jozefa Galisa sa zúčastnili súťaže v poľskej družobnej gmine Świnná a 2. júla hasičského dňa v českej Řeke.

Naši dobrovoľní hasiči v sobotu 20. augusta 2012 oslávili 80. výročie činnosti rabčianskeho dobrovoľného hasičského spolku, ktorý bol založený v máji 1926 spoločne s hasičmi okolitých obci. 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Rabča slávnostne nastúpil pred novou hasičskou stanicou a novým hasičským vozidlom z Nemecka spolu s českými hasičmi z Řeky a poľskými zo Świnnej. 
Wojt gminy Świnna s hasičmi z Poľska ocenili doterajšiu spoluprácu predsedu p. Jozefa Galisa a udelili mu pamätnú plaketu. Šoférovi nového hasičského vozidla darovali kombinézu. 
Duchovný otec Vdp. farár Ľuboš Satina posvätil za asistencie kostolníka p. Ľ. Rusnáka nové hasičské vozidlo a novú hasičskú stanicu. Hasiči novému vozidlu dali meno Klára.

8. 7. 2012 Dni Rabče na novom námestí so zahraničnou účasťou z gminy Świnna a s nemeckého spoločenstva obcí Wölfersheim. 
Henrik Jurasz s delegáciou z poľskej gminny Świnna aj na týchto Dňoch Rabče nás prekvapil domácimi špecialitami a jemnými domácimi pálenkami (chlopskou potuzou...), ktorú na koštovku ponúkol priamo na námestí cez ženy z poľskej gminy Świnna oblečených v krojoch ľuďom aj nemeckým hosťom. Koštoval aj náš starosta a hostia z Nemecka. 
Na Dňoch Rabče vystúpila aj ľudová hudba Hajduky z družobnej gminy Świnna z Poľska

Dňa 16. septembra 2012 sa naši hasiči zúčastnili na rabčianskej hasičke na medzinárodnej súťaži v Poľskej republike v obci Pewel Mała v gmine Świnna.
Zo štvrtkového dopoludnia, 22. novembra 2012 mali radosť malí i veľkí. V ZŠ s MŠ v Rabči sa neučilo ani neskúšalo, ale oslavovalo. Žiaci i pedagógovia si v tento deň pripomenuli už 50. výročie otvorenia novej školy v Gaceli. 
Medzi pozvanými nechýbali ani zástupcovia družobnej školy z poľkej obce Świnna – riaditeľka školy Ewa Dybezak a starosta obce Świnna Henryk Jurasz.

27. 5. 2013, Polsko, Gmina Świnna. Zástupcovia obce a najmä zo Základnej školy v Rabči sa zúčastnili na pozvanie wojta Henryka Jurasza z družobnej gminy Świnna konferencie na ktorej bola prezentácia cezhraničného mikroprojektu „Komputer łączy pokolenia” (Počítač spája pokolenia), na ktorý získali z fondov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce 28 724 €. Obec Rabča – ZŠ s MŠ v Rabči tiež podala zrkadlový mikroprojekt „Dedko, babka vnúčik o počítači naučí ťa všetko", ale obec Rabča nebola úspešná. Obec sa pokúsi byť úspešná s týmto projektom v ďalších výzvach.

2. 3. 2013, Polsko, Gmina Świnna. Zástupcovia našej obce sa aktívne zúčastnili na pozvanie wojta Henryka Jurasza z družobnej gminy Świnna 7. ročníku Európskeho dňa žien, ktorý je venovaný najmä ženám z domácnosti.

Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí
Mikroprojekt „Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí“ číslo projektu PL-SK/ZA/IPP/III/046, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, bol neinvestičný. 
Zahŕňal aj malú investičnú akciu, ktorou bola rekonštrukcia dolného ihriska na oddychový areál. Tento má slúžiť na stretávanie sa o oddych pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. 
Celkový rozpočet na projekt bol schválený vo výške 50 272,58 eur, z čoho samotná stavebná investícia bola 34 194,32 eur. Ostatné peňažné prostriedky boli použité na náklady spojené s aktivitami, ktoré sa konali aj na oddychovom areáli. Doplnil sa stolmi a lavicami, ako aj iným zariadením pre deti a to hojdačkami, kolotočom, grilom a pieskoviskom. 
V rámci projektu sa konalo 10 stretnutí „Tvorivých dielní“, kde sa cca 30 žien s deťmi učilo zručnostiam z prútia, papiera, bibulkovaniu, servítkovú metódu a základy aranžovania. 
Realizovalo sa aj stretnutie záujmových skupín a stretnutie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Náklady spojené s realizáciou týchto aktivít, ako aj náklady na publicitu a  informovanosť projektu, prevádzkové náklady, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou projektu, zahŕňala ostatná časť rozpočtu. Keďže projekt bol realizovaný s gminnou Świnna z Poľska, ukončili sme ho záverečnou konferenciou, ktorá prezentovala ciele a výsledky projektu. 
Projektom chceme docieliť vhodné využitie voľného času detí aj dospelých, posedenie v prírode, trojgeneračné stretnutie rodín. 
Mgr. Margita Kvasničáková

Spracoval V. Briš

Dátum vloženia: 29. 12. 2015 17:21
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2020 17:23
Autor: