Obec Rabča
Rabča

Prevádzkový poriadok KD

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Rabči

 

Obec Rabča na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č.138/ 1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva tento prevádzkový poriadok.

§ 1 

Úvodné ustanovenia

 1. Obec Rabča prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie pod názvom „Kultúrny dom    Rabča“ /ďalej len „KD“/ - nehnuteľnosť súp. č. 426.

 2. Účelom a hlavnou náplňou činnosti zariadenia je zaisťovať kultúrny a spoločenský život obce a jeho občanov. Zariadenie môže byť pri splnení tu uložených podmienok a za účelom plnenia úloh obce pri výkone samosprávy poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu (nájomné) občanom a ďalším fyzickým a právnickým osobám.

 3. Tento prevádzkový poriadok KD je spracovaný s cieľom vymedzenia obsahu náplne činnosti zariadenia a podmienok jeho užívania za dodržania zásad ochrany obecného majetku.

 4. Prevádzkový poriadok KD je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov obce Rabča, správcu KD a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.


§ 2 

Organizácia a riadenie

 1. Zodpovedným zamestnancom za prevádzku KD je správca KD poverený starostom obce. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený zamestnanec obecného úradu.

 2. Správca zaisťuje, aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy obce.

 3. Správca KD je povinný najmä:

 • organizovať časový rozvrh využívania zariadenia na základe záujmu občanov a požiadaviek orgánov obce,

 • zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia v spolupráci so starostom obce,

 • zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov.

 1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá užívania týchto kultúrno-spoločenských priestorov: Chodba, tanečná sála, kinosála, kuchyňa, sociálne zariadenia, sklad s inventárom.


§ 3 

Hnuteľný majetok KD a hospodárenie s ním

 1. Hnuteľné veci tvoriace zariadenie KD  sú majetkom obce.

 2. Hnuteľný majetok je prevzatý do užívania KD a je spísaný protokolom.

 3. Nájomca je povinný hospodáriť s hnuteľným majetkom tak, aby ho svojím užívaním nepoškodil. Je prísny zákaz presúvania spotrebičov, rozoberanie ich, odpájania či iná manipulácia. V prípade zistenia poškodenia spotrebiča, bude nájomca vyzvaný na jeho opravu, respektíve na náhradu.


§4

Prenájom KD

Jednotlivé priestory KD, popísane §2 v bode 4 tohto poriadku, sa používajú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom za odplatu a po splnení tu stanovených podmienok:

Jednorazová akcia, podujatie

 • V prípade využitia priestorov KD na jednorazovú akciu, podujatie, záujemca uhradí stanovený poplatok do pokladne OcÚ po ukončení akcie v priestorov KD a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti.

 • Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory v skutočnosti kratší čas ako uviedol v žiadosti, V prípade, že sa nájomca užíval priestory dlhšie ako v skutočnosti uviedol, je povinný nájomné za tento čas doplatiť.

 • Poplatok za spotrebované energie bude nájomcovi vyúčtované podľa skutočnej spotreby po ukončení prenájmu.

Dlhodobejší prenájom

 • V prípade záujmu o dlhodobejší, prípadne pravidelný prenájom, bude prenájom riešený osobitne so správcom KD.

 

Odovzdávanie priestorov na organizovanie svadieb, stužkových slávností, rodinných osláv, či iných kultúrnych podujatí prebieha vždy jeden deň pred organizovanou akciou. V prípade odovzdania v iný deň ako je stanovené, situáciu posudzuje správca budovy či sú priestory pripravené na odovzdanie do užívania.

§5

Cena prenájmu KD

Svadby, oslavy, stužkové, kultúrne podujatia, a pod.:

Tanečná sála .......................220 € + energie + poškodenie inventára

Kinosála ..............................10% z celkovej tržby vrátane energií
Kuchyňa………..................20 € /deň + energie,

Kar .......................................20 € / hodinu vrátane energií

Predajné akcie.....................25 € / hodinu vrátane energií

Uskladnenia tovaru……..80 € / noc

 

Zľava 5% z prenájmu tanečnej sály je poskytnutá iba nájomcovi, ktorý má trvalý pobyt v Rabči.

 

Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované obcou Rabča a združeniami zriadenými obcou Rabča.

 

Výšku prenájmu KD v jednotlivých prípadoch je oprávnený zmeniť na základe žiadosti iba starosta obce Rabča.

§6

Povinnosti užívateľov priestorov KD

 • Užívať zariadenie šetrne a neznečisťovať priestory a okolie KD, neplytvať energiami (elektrina, voda, kúrenie),

 • Vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady nahlásiť správcovi KD.

 • Uhradiť bezodkladne škody, ktoré vzniknú počas prenájmu alebo užívania priestorov

 • Bezodkladne, alebo najbližší pracovný deň po skončení užívania priestorov oznámiť správcovi KD prípadne na OcÚ skutočné trvanie užívanie priestorov KD,

 • Používať len tie priestory a na ten účel na ktorý mu bol požiadaný.

 • Opustiť priestory, resp. ich odovzdať správcovi budovy KD v stave, v akom ich prevzal, čisté, upratané, pozametané, príslušný inventár kuchyne poukladaný v regáloch tak, ako ich prevzal a to bezodkladne po skončení podujatia alebo najneskôr  najbližší pracovný deň.

 • V celom objekte KD je zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom.

 • Majiteľ ani správca budovy nenesú žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas prenájmu. Plnú zodpovednosť za svoje zdravie nesú v čase prenájmu nájomcovia, resp. užívatelia budovy.

 • Za veci odložené v kultúrnom dome (peniaze, mobil, iné cenností, odevy a pod.)  obec Rabča nezodpovedá.

 • Výzdoba priestorov budovy je možná iba na pripravených miestach. Prísny zákaz pribíjania akýchkoľvek predmetov do stien, stoličiek, stolov, stĺpov ako sú (ihličky, pripináčiky, klince,) či iné predmety, ktoré by dokázali akokoľvek poškodiť majetok budovy.

Vstupom  do budovy kultúrneho domu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

§7

Sankcie

 1. Pri porušení tohto prevádzkového poriadku a pri nerešpektovaní pokynov správcu, môže byť nájomcovi prípadne užívateľovi budovy uložená pokuta starostom obce až do výšky 33 – 333€.

 2. Pri poškodení majetku bude voči osobe, ktorá tak spravila uplatnená náhrada v plnej výške.

 3. Pri porušení niektorých bodov §6, majiteľ alebo správca budovy nemusí prenajaté priestory prebrať.

§8

Odpad a vývoz smeti

 1. Nájomcovi pri preberaní priestorov správca budovy poskytuje 5 igelitových vriec na smeti. Ostatné vrecia si nájomca zabezpečí na svoje náklady.

 2. Nájomca je povinný oboznámiť obsluhujúci personál, kuchárky a ostatných, aby triedili odpadky do príslušných vriec.

 3. Po skončení nájmu je nájomca povinný vzniknutý odpad na vlastné náklady odviesť na zberný dvor v Rabči a to počas otváracích hodín zberného dvora.

§9
Záverečné ustanovenia

 1. Každému užívateľovi, alebo nájomcovi budú požadované priestory odovzdané čisté a upratané a bude s nimi oboznámení správcom kultúrneho domu, prípadne zodpovedným pracovníkom obecného úradu.

 2. Prenajímateľovi budú počas nájmu odovzdané kľúče od budovy a od dverí, ktoré sa prenajímajú.

 3. Všetci užívatelia musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienické normy a požiarno-poplachové smernice ako aj ostatné povinnosti organizátora kultúrno spoločenských podujatí.

 4. Nájomca svojím podpisom v zmluve potvrdzuje, že bol s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámený a že všetkým bodom rozumel.

 5. Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rabča uznesením č. 4/A/2016 zo dňa 10.6.2016 a  nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016

 

V Rabči 10.6.2016
Ing. Július Piták
starosta obce

kdrabca