Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Organizačný poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Rabči na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb. “) a Štatútu obce Rabča v y d á v a tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU OBCE RABČA

I. hlava ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči je základnou organizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti obecného úradu.

(2) Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, právomoc a pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

§ 2 Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.

(2) Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:
a) písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
odbornú podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
b) písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, 
v daňovom konaní a v ostatných druhoch konaní podľa osobitnej úpravy,
výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady ako aj rozhodnutí starostu.

(3) Obecný úrad taktiež:
‒ zabezpečuje
na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,
‒ zhromažďuje
podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu a vypracúva písomné rozhodnutia starostu (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, ako aj osobitných právnych predpisov),
‒ zabezpečuje na požiadanie poslancom obecného zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

§ 3 Právne postavenie obecného úradu

(1) Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecný úrad nie je právnickou osobou (ust. § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. ).

(3) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(4) Obecný úrad má sídlo:
Obecný úrad v Rabči, ul. Hlavná, súp. č. 426, PSČ 02944

§ 4 Financovanie a hospodárenie obecného úradu

(1) Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce.

Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu, ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie činnosti obecného úradu.

(2) Objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu a na nákup technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v danom kalendárnom roku.

Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, spravidla na návrh starostu, upraviť objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu v priebehu kalendárneho roka.

Takýmito výnimočnými prípadmi sú najmä:
‒ nová právna úprava,
‒ organizačné zmeny,
‒ systémové opatrenia.

(3) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami obce upravujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Rabča“.

 Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

II. hlava VZŤAH VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE K OBECNÉMU ÚRADU

§ 5 Postavenie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledujúce úlohy:
‒ schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu a jeho prípadné zmeny,
‒ určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
‒ rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami zverenými obecnému úradu,
‒ schvaľuje:
najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
‒ Poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
‒ Pracovný poriadok zamestnancov obce,
‒ rozpočet obce, vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu, ako i jeho zmeny a kontroluje jeho dodržiavanie.

(2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj v iných veciach, ak sa domnieva, že je to v dôležitom záujme obce, ak je to v súlade s ust. § 11 ods. 4 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce vymedzenej v ust. § 13 ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb..

§ 6 Postavenie starostu

(1) Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

(2) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo – právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych a daňových vzťahoch je správnym orgánom.

Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.

(3) Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách.

 Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer.

(4) Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.

Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
‒ vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Rabča a všeobecne záväznými nariadeniami obce,
‒ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Rabča, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
‒ v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
‒ vymenúva a odvoláva prednostu obecného úradu,
‒ schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry ...), prípadne tie, ktoré si vyhradil,
‒ cestovné príkazy,
‒ udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
‒ schvaľuje podanie žalôb obcou na súdy.

(5) Starosta môže delegovať na prednostu obecného úradu nasledujúce právomoci:
a) v majetkovo-právnych vzťahoch:
‒ právo podpisovať a dávať k úhrade faktúry do 400 €,
‒ právo uzatvárať zmluvy, ak dohodnutá suma tovarov, prác a činností nie je vyššia ako 400 €,
v oblasti pracovno-právnych vzťahov:
‒ pred uzatvorením pracovnej zmluvy plniť všetky povinnosti, ktoré má organizácia voči zamestnancovi podľa Zákonníka práce,
‒ dojednávať dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru,
c) v oblasti administratívno-právnych vzťahov:
‒ vybavovať všetky podania, najmä žiadosti a návrhy, ak ich riešenie nespadá do výlučnej právomoci starostu.

(6) Starosta môže delegovať niektoré zo svojich právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči

§ 7 Sekretariát starostu a prednostu obecného úradu

(1) Sekretariát starostu je výkonným a organizačným útvarom starostu, prednostu obecného úradu.

(2) Jeho činnosť riadi starosta, prednosta obecného úradu. Pracovníci sekretariátu sú priamo podriadení starostovi, prednostovi obecného úradu.

Sekretariát zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a správou najmä:
‒ zostavovanie návrhu pracovného programu starostu, prednostu obecného úradu a pomoc pri jeho zostavovaní,
‒ vedenie evidencie dohodnutých rokovaní a ich príprava, vrátane zabezpečenia a predkladania podkladov,
‒ vyhotovovanie záznamov z rokovaní u starostu a ich archivácia,
‒ príprava a zvolávanie porád starostu, vyhotovovanie zápisníc z porád, a zabezpečenie ich rozoslanie,
‒ kontrola plnenia úloh uložených starostom, prednostom obecného úradu,
‒ predkladanie došlej korešpondencie a tej, ktorú si k predloženiu vyhradil starosta, prednosta obecného úradu.
‒ vedenie evidencie pošty starostu, prednostu obecného úradu.

§ 8 Postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu.

(2) Zástupcu starostu volí, na návrh starostu, obecné zastupiteľstvo z radov svojich poslancov spravidla na celé funkčné obdobie starostu.

 Voľbou do funkcie zástupcu starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci.

(3) Obec Rabča poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu.

 Výšku odmeny stanoví starosta.

(4) Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledujúcich veciach, ktoré v zmysle ust. § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. vymedzilo obecné zastupiteľstvo:
‒ koordinovanie činnosti medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,
‒ koordinovanie činnosti medzi obecnou radou a obecným úradom,
‒ zabezpečovanie materiálno-technických a priestorových podmienok pre výkon činnosti ‒ poslancov obecného zastupiteľstva,
‒ koordinovanie a zjednocovanie činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
‒ kontrola vybavovania návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
‒ zabezpečovanie kontaktov medzi poslancami, starostom a prednostom obecného úradu,
‒ spracovávanie, v spolupráci so starostom a zamestnancami obce, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
‒ schvaľovanie, po predchádzajúcom súhlase starostu, pracovných ciest poslancov obecného zastupiteľstva,
‒ účasť na kontrolách, a pri vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
‒ vedenie, v zákonom stanovených prípadoch, zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
‒ zabezpečovanie, v majetkovo-právnych vzťahoch, všetkých úkonov smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, nie je však oprávnený tieto zmluvy a dohody podpisovať.
‒ zhromažďovanie, v pracovno-právnych vzťahoch, všetkých potrebných údajov a podkladov pre uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd, nie je však oprávnený tieto podpisovať.

(5) v čase neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu i vo veciach, na výkon ktorých mu bolo starostom udelené osobitné splnomocnenie, i nad rámec činností a úkonov uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

§ 9 Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Rabča.

Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov.

Hlavný kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie obecnému zastupiteľstvu. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra , jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra určuje zákon o obecnom zriadení.

(2) Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, a interných predpisov obce a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(3) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(4) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o  povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje v správnom konaní v zmysle ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. starosta.

(5) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 2 a 3 tohto článku organizačného poriadku
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odbornú stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(6) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(7) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

(8) Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledujúce úlohy vykonáva kontrolu:
‒ plnenia úloh obce, v rámci rozsahu svojej právomoci, plnenia úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku jednotlivými oddeleniami úradu zabezpečovania písomnej agendy jednotlivých orgánov obce úradom, zabezpečovania výkonu všeobecne záväzných nariadení, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu úradom, vnútorných záležitostí obce v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.:
‒ pokladničné operácie a účtovníctvo obce,
‒ nakladanie s majetkom obce;
taktiež ‒ upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu, na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu, príp. aj prednostu obecného úradu zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,

(7) Pri výkone svojich úloh je hlavný kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov obce v rozsahu svojej kontrolnej právomoci.

III. hlava ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU

§ 10 Úvodné ustanovenie

(1) Obecný úrad je tvorený zamestnancami obce.

(2) Na čele obecného úradu stojí prednosta obecného úradu.

Obecný úrad sa člení na oddelenia, odborných referentov a referentov s prevahou duševnej práce a zamestnancov s prevahou manuálnej práce:

a) oddelenie regionálneho rozvoja, sociálnych vecí, zdravotníctva a školstvá s vedúcou s opatrovateľkami na čiastočný úväzok a pracovníkmi zamestnaných cez úrad práce a sociálnych vecí;

b) oddelenie miestnej kultúry (vedúci, 1 manuálny pracovník – upratovačka);

obecná knižnica – vedúca (aktivačné práce, praktikantky);

odborných referentov s počtom zamestnancov 5;

referentov s počtom zamestnancov 1;

zamestnancov s prevahou manuálnej práce: 1.

(3) Celkový počet zamestnancov obecného úradu vrátane prednostu úradu, okrem opatrovateliek ktoré sú na čiastočné pracovné úväzky, je 12.

(4) Podrobný pracovný popis zaradenia zamestnancov v rámci štruktúry obecného úradu je uvedený vrátane rozsahu v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku a organizačná štruktúra obecného úradu je znázornená na diagrame v prílohe č. 2

Na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorý riadi činnosť oddelenia a zabezpečuje spoluprácu s ostatnými oddeleniami a zamestnancami obecného úradu, ako aj kontrolu práce jednotlivých zamestnancov oddelenia.

Ak tento organizačný poriadok nevymedzuje príslušnosť pre vybavenie konkrétnej veci, vybaví vec oddelenie resp. referent, ktoré(ý) zabezpečuje obsahovo príbuzné záležitosti. v sporných prípadoch rozhoduje prednosta obecného úradu.

Výkon konkrétnych činností a úloh môže obec zabezpečovať aj prostredníctvom spoločnej úradovne, a to v rozsahu platnej zmluvy.

§ 11 Prednosta obecného úradu

(1) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.

(2) Funkcia prednostu obecného úradu sa obsadzuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

(3) Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:
‒ organizácia práce obecného úradu,
‒ riadenie, organizácia a kontrola hospodárskej činnosti obecného úradu,
‒ zostavovanie návrhu rozpočtu obecného úradu, dozor nad jeho plnením,
‒ kontrola hospodárneho využívania finančných prostriedkov pridelených obecnému úradu na plnenie jeho úloh, správu o hospodárení podáva raz za štvrťrok písomne starostovi obce,
‒ zabezpečovanie, po odsúhlasení starostom materiálno-technického vybavenia a zariadení obecného úradu, ako aj ostatných pracovísk podliehajúcich obecnému úradu a zabezpečovanie ich údržby,
‒ zabezpečovanie spolupráca s ostatnými obecnými a mestskými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania zamestnancov obce,
‒ starostlivosť o hospodárenie s majetkom obce,
‒ organizácia, riadenie a realizácia, v súčinnosti so starostom obce, základných práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia v zmysle prílohy tohto organizačného poriadku,

(5) Prednosta obecného úradu:
‒ je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce Rabča, alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi, prípadne iným zamestnancom obce,
‒ podpisuje, spoločne so starostom obce, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
‒ sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným,

(6) Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 12 Oddelenia obecného úradu

(1) Oddelenia obecného úradu sú základnými organizačnými útvarmi úradu. v čele oddelenia stojí vedúci.

(2) Jednotlivé oddelenia úradu navzájom úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení obecného úradu.

Obsahová náplň činnosti zamestnancov je uvedená v prílohe tohto organizačného poriadku.

Oddelenia plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä na určenom úseku:
‒ zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

‒ pripravujú a zabezpečujú odbornú podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
‒ pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydávaných v správnom konaní a v ostatných konaniach,
‒ pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení obce,
‒ koordinujú činnosť podnikateľských a ostatných subjektov obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
‒ organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

(3) Oddelenia plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta úradu, starosta a zástupca starostu, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého oddelenia obecného úradu.

(4) Oddelenia obecného úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutí obce, v súčinnosti  s obecnou políciou, a štátnymi orgánmi.

§ 13 Organizácia a riadenie práce oddelení

V organizácii a riadení práce oddelení sa uplatňujú tieto základné princípy:
a) spolupráca oddelení pri plnení úloh najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci viacerých oddelení,
b) koordinácia stanovísk,
c) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh prostredníctvom vedúcich jednotlivých oddelení. Spory sa riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta obecného úradu, starosta obce.

§ 14 Vedúci oddelení obecného úradu

(1) Vedúci oddelení sú podriadení starostovi obce a prednostovi obecného úradu.

(2) Vedúci oddelení zabezpečujú a zodpovedajú za plnenie úloh, ktoré pre jednotlivé oddelenia vyplývajú z obsahovej náplne ich činnosti a vytvárajú pre ich plnenie primerané podmienky. Vedúci oddelenia zodpovedá za činnosť svojho oddelenia, najmä za správnu a včasnú realizáciu uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ako i za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy.

(3) Vedúci oddelenia pri výkone svojej funkcie zabezpečuje najmä tieto úlohy:
‒ riadenie práce oddelenia, a kontrola plnenia úloh riadenia, kontrola a hodnotenie práce zamestnancov oddelenia,
‒ zabezpečovanie správnosti spracovanie písomných materiálov,
‒ informovanie zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť,
‒ koordinovanie spolupráce s vedúcimi ostatných oddelení úradu,
‒ zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a vytváranie vhodných pracovných podmienok,
‒ zabezpečovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
‒ zabezpečovanie vedenia úplná a prehľadná dokumentácia pracovno-právnych a ostatných predpisov, smerníc a uznesení vzťahujúcich sa k činnosti oddelenia,

‒ sledovanie a vedenie evidencie právnych predpisov, v nadväznosti na ne dopĺňa povinnosti obce, ktoré v závislosti na ich obsahu spadajú do náplne činnosti ním riadeného oddelenia, a to na základe splnomocnenia obsiahnutého v záverečnom ustanovení,
‒ stanovenie pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov a ich úprava v závislosti od zmien právnych predpisov. alebo iných právne významných skutočností.

Vedúci oddelenia sa zúčastňuje na zasadnutiach orgánov obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach občanov obce.

IV. hlava ZAMESTNANCI PRACUJÚCI NA OBECNOM ÚRADE

§ 15 (1) Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu vyplývajú zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a z všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k činnosti samosprávy a z Pracovného poriadku obce Rabča.

(2) Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovných zmluvách, v kolektívnej zmluve, vo vnútro- organizačných normatívnych právnych aktoch obce a v pokynoch a príkazoch starostu.

V. hlava SPISOVÁ SLUŽBA a OBEH PÍSOMNOSTÍ

§ 16 Spisová služba

(1) Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úradu zodpovedajú vedúci jednotlivých oddelení a prednosta obecného úradu.

(2) Každý zamestnanec je povinný zaobchádzať s pridelenými písomnosťami s náležitou starostlivosťou, vybavovať ich včas a chrániť ich pred znehodnotením, alebo stratou.

Postup pri vyhotovovaní, odosielaní, označovaní, archivácii spisov, a príjme, triedení archivovaní a skartácii zásielok upravuje „Registratúrny poriadok obce Rabča“.

§ 17 Obeh písomností

(1) Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotlivé oddelenia obecného úradu, prednosta obecného úradu a starosta, ktorí jednotlivé písomnosti vyhotovujú, hodnotia, kontrolujú, a schvaľujú.

Podrobná úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku obce Rabča“.

(2) Obeh účtovných dokladov je podrobne upravený v „Zásadách pre obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy obce Rabča“.

VI. hlava PEČIATKY

§ 18 (1) Starosta obce používa na označovanie písomností okrúhlu pečiatku s erbom obce (znakom Slovenskej republiky) uprostred a s textom „OBEC RABČA“.

(2) Obecný úrad používa na označovanie písomností podlhovastú pečiatku s textom „Obecný úrad obce Rabča“.

Jednotlivé pečiatky sú označené poradovým číslom. Evidenciu o ich pridelení vedie poverený zamestnanec obce.

VII. hlava OCHRANA MAJETKU OBCE

§ 19 Zodpovednosť za ochranu majetku obce

(1) Za ochranu objektov vo vlastníctve alebo správe obce a zvereného majetku zodpovedajú, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, starosta obce, prednosta obecného úradu, vedúci jednotlivých oddelení ako aj ostatní zamestnanci obecného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti.

(2) Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku obce v objektoch obecného úradu upravujú „Zásady ochrany majetku obce“.

 „Zásady ochrany majetku obce“ upravujú spôsob prideľovania a úschovy kľúčov od dvier objektov v užívaní obecného úradu.

VIII. hlava ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

(1) Vedúci zamestnanci obce Rabča sú povinní zabezpečiť oboznámenie sa im podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, a u nových zamestnancov najneskôr v deň ich nástupu do zamestnania.
Vedúci zamestnanci obce zabezpečujú priebežne oboznamovanie sa im podriadených zamestnancov so zmenami organizačného prípadnými a vedú o tom písomnú evidenciu. Zároveň vykonávajú kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Organizačného poriadku.
Zamestnanci obce písomne potvrdia, že sa oboznámili s týmto organizačným poriadkom, potvrdenie sa založí do osobného spisu zamestnanca.

(2) Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči je zamestnancom obecného úradu k dispozícii u vedúcich jednotlivých oddelení, prednostu obecného úradu a u starostu, ktorí sú povinní umožniť im do neho nahliadnuť.
Na základe tohto Organizačného poriadku obce Rabča je starosta obce oprávnený k úpravám náplne práce jednotlivých oddelení obecného úradu, a to buď na základe návrhov predložených vedúcimi jednotlivých oddelení prostredníctvom prednostu obecného úradu, alebo ak potreba úpravy vyplýva zo zákona, prípadne iných právne významných skutočností.
Pre výpočet ceny v euro (eur, €) bol použitý konverzný kurz schválený Európskou úniou dňa 8. 7. 2008 (1 euro = 30.126 Sk). Hodnoty uvedené v slovenských korunách od 1. januára 2009 sa prepočítajú konverzným kurzom 1 euro = 30.126 Sk a platia v euro.

Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rabči dňa 30. 10. 2008.
Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009
Nadobudnutím účinnosti zároveň zaniká platnosť a účinnosť Organizačného poriadku Obecného úradu v Rabči zo dňa 1. 8. 2004.

V Rabči, dňa 30. 10. 2008

Dušan Ratica, starosta obce Rabča, v.r.

PRÍLOHA č. 1 k Organizačnému poriadku obecného úradu obce Rabča

Starosta obce Rabča.
Volená funkcia.
Odmeňovanie podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. (o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest) v platnom znení.
Kompetencie
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Výkon funkcie starostu vymedzuje zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení.
2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce,
zamestnanca obce, v ktorom má byť volený,
predsedu samosprávneho kraja,
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo
podľa osobitného zákona.
3. Starosta:
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak je zriadená a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
4. Starosta, okrem oprávnení určených zákonom, ďalej:
zriaďuje svoje poradné orgány,
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu starostu pre výkon funkcie s určením okruhu úloh, za plnenie ktorých bude zodpovedať, alebo len pre prípad dlhodobej neprítomností alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu; na vymenovanie náčelníka obecnej polície, ak je zriadená;
informuje obecné zastupiteľstvo o vymenovaní a odvolaní prednostu OcÚ, ak je táto funkcia zriadená,
určuje plat zástupcovi starostu a určuje platové pomery štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
v odôvodnených prípadoch, do rozhodnutia obecného zastupiteľstva, pozastavuje výkon funkcie štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
udeľuje cenu starostu a plaketu s erbom obce,
vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára za obec na valnom zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, vo veciach, ktoré na neho prenieslo obecné zastupiteľstvo.
5. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce (Občiansky zákonník) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce (Zákonník práce), 
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom (Zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb. ).

Zástupca starostu obce
Volená funkcia.
Odmenu určuje podľa tohto organizačného poriadku starosta.
Kompetencie
1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého volí obecné zastupiteľstvo z radov svojich poslancov spravidla na celé funkčné obdobie.
Voľbou do funkcie zástupcu starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci.
Obec Rabča poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledovných oblastiach, ktoré podľa § 13b ods. 3 podľa zákona NR SR zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vymedzilo obecné zastupiteľstvo:Výšku odmeny stanoví starosta – koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom;
– koordinuje činnosť medzi obecnou radou (ak je zriadená) a obecným úradom,
– zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva;
– koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva;
– kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách;
– zabezpečuje kontakt medzi poslancami, starostom a prednostom obecného úradu;
– podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
– schvaľuje – po predchádzajúcom súhlase starostu – pracovné cesty poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Z poverenia starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady.

Je oprávnený v majetkovo-právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpísať.Je oprávnený v pracovno-právnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, nesmie však podpisovať pracovné zmluvy a dohody.Je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej, kultúrnej a reprezentačnej a to po dohode so starostom obce.Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu dlhšej ako 2 týždne v nasledovných oblastiach, ktoré podľa § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vymedzilo obecné zastupiteľstvo:
– vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v ods. 3.1;– zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady (ak je zriadená);
– schvaľovať výdavkové položky do určitej sumy po písomnej dohode so starostom obce.4. Zástupca starostu vystupuje a podpisuje sa pod všetky listiny ako zástupca starostu (nikdy nie ako starosta obce). Zástupca starostu je vždy len poverený zastupovaním alebo „výkonom funkcie starostu obce“.

Hlavný kontrolór obce
Volená funkcia.
Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Kvalifikačným predpoklad: nie je určený.
Platové zaradenie: podľa zákona NR SR zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
0,2 prac. úväzku
Kompetencie
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na 0,2  mesačného pracovného úväzku Rabča.
Kompetencie sú vymedzené zákonom NR SR zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Voľba hlavného kontrolóra je podľa zákona NR SR zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo a jemu je aj za výkon činnosti zodpovedný.
Hlavný kontrolór:
– Vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona NR SR zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
– predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
– b. vypracúva odbornú stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
– predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
– predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
– spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
– vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
– je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
– plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

OBECNÝ ÚRAD

S výnimkou starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra sú v tohto organizačnom poriadku kvalifikačne a platovo zamestnanci obecného úradu Rabča zaradení v súlade 
s platným zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

T12 - Prednosta obecného úradu:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T 12.
Kompetencie
1. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.  Funkcia prednostu obecného úradu sa obsadzuje v súlade so zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberovým konaním.  Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.  Prednosta obecného úradu vedie a organizuje prácu obecného úradu.
Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:
– riadi, organizuje a kontroluje činnosť zamestnancov obecného úradu;
– komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania;
– pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce;
– zabezpečuje rozvojové projekty na účely využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie alebo z verejných zdrojov;
– zabezpečuje koncepciu, správu a rozvoj informačného systému samosprávy obce vrátane ochrany osobných údajov informačného systému na obecnom úrade;
– zabezpečuje územnoplánovacie podklady (ÚPD), návrhy zmien ÚPD;
– tvorba rozvojových projektov na účely využívania finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie alebo z verejných zdrojov a  zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie;
– tvorba ďalších koncepcií rozvoja a analytických materiálov obce;
– vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s dražbou pri predaji majetkových veci obce;
– kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť obecného úradu;
– zabezpečuje, po odsúhlasení starostom, materiálno-technické vybavenie obecného úradu a jeho zariadení, domu kultúry, obecnej knižnice a zabezpečuje ich údržbu;
– stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom obecného úradu;
– stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obecného úradu;
c) riešenie pracovných vzťahov medzi zamestnancami obecného úradu;
d) práca s verejnosťou, tvorba koncepcie Rabčianskeho chýrnika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne;
e) je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce Rabča, alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi, prípadne zástupcovi starostu;
– v súčinnosti so starostom organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia obyvateľstva;
f) podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, príkazy na jazdu, dovolenky;
g) zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným;
– koordinácia obecného úradu s organizáciami založených obcou ako aj s ostatnými úradmi pri zabezpečovaní a realizácii úloh obce a vzdelávania zamestnancov;
– koordinácia realizácie stavieb v investorstve obce (dodávateľské zabezpečenie, výkon stavebného dozoru, autorský dozor, preberanie stavieb);
– koordinácia najmä výstavby miestnych komunikácií a rodinných Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou a sú primerané jeho pracovnému zaradeniu.

T8 - Sekretariát, stavebné konania:
Vzdelanie: úplné vysokoškolské.
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu: 
spôsobilosť vykonávať správne konanie, spôsobilosť vykonávať matričnú činnosť.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T 8.

Odborný referent.
Kompetencie
1. Zabezpečuje písomnosti pre starostu a prednostu úradu vrátane príprav a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov.
–  2. Vedie evidenciu úloh prijatých samosprávnymi orgánmi obce a kontroluje ich plnenie.
–  3. Vedie agendu zloženia, činnosti a písomnosti obecnej rady a obecného zastupiteľstva a ich orgánov.
–  4. Vedie centrálnu evidenciu všetkých zmlúv uzavretých za obec, projektovej dokumentácie, pečiatok, kľúčov.
– Vedie evidenciu žiadostí v súlade s § 20 zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
– Administratívne zabezpečuje a organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta so zabezpečením verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov
–  5. Agendu prípravy a realizácie volieb do orgánov štátu a samosprávy.
– Samostatná práca na úseku preverovania podnetov, sťažností a petícii občanov.
– Archivuje písomnú agendu hlavného kontrolóra.
– Zabezpečuje písomnú agendu obecného hasičského zboru.
–  6. Samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obce v oblasti informačného systému civilnej ochrany.
– Zabezpečuje podklady pre územnoplánovaciu dokumentáciu obce a pre plán 
sociálno-ekonomického rozvoja obce.
–  7. Zabezpečovanie súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za zverený úsek.
– Organizovanie ponukových konaní na hnuteľné alebo nehnuteľné veci.
– Zabezpečuje úlohy obce vyplývajúce zo zákona o ochrane životného prostredia,
– Vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. v platnom znení,
– Koordinuje spoluprácu za stavebnú oblasť v súčinnosti so spoločným obecným úradom.
– Vydávanie súhlasu na zriadenie prevádzky a otváracích a zatváracích hodín.
– Vyjadrenia a stanoviská k umiestňovaniu reklamných zariadení.
– Evidencia fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce.
– Zabezpečuje podklady pre názvoslovnú komisiu na pomenovanie ulíc, námestí a pod..
– Zastupuje matrikárku a podateľňu obce.
– Overuje listiny a podpisy.
– Nákup a výdaj kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu.
– Evidencia žiadosti o zamestnanie, o pridelenie obecných bytov.

T2 - Rezervácie tanečnej sály a upratovanie domu kultúry, doručovanie pošty, správa majetku OcÚ:
Kvalifikačný predpoklad: stredné vzdelanie.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou manuálnej práce: T2.
Kompetencie
1. Zabezpečuje preberanie a doručovanie pošty obecného úradu.
2. Zabezpečuje osobné doručovanie dôležitých písomností obecného úradu občanom.
Zabezpečuje upratovanie, čistenie priestorov, nábytku a okien, vysypávanie odpadu, starostlivosť o kvety vo všetkých priestoroch obecného úradu a aj priľahlého priestoru pred vstupom do budovy obecného úradu.

3. Upratovanie OcÚ a Domu kultúry

4.Rezervácie tanečnej sály a kinosály 

T8 - Úsek matriky, úsek organizačných a vnútorných veci a evidencia obyvateľstva, vyhlásenie v rozhlase, overovanie listín:
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredoškolské, odborná skúška podľa zákona č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T8.
Odborný referent.
Kompetencie
1. Vykonávanie matričného úradu pre obce Rabča a obec Sihelné.
Vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“).
Zapisuje do matriky údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva, rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak.
Vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy.
Vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám 
a úradom uvedeným v zákone o matrikách.
Plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam 
a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.
Vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike) a odovzdáva ju Obvodnému úradu v Námestove.
Zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu.
Potvrdzuje žiadosti na uzavretie manželstva (manželstvo uzavreté pred orgánom cirkvi).
Preberá žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR 
v Bratislave.
2. Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.
Zabezpečuje a zodpovedá za výber správnych poplatkov na zverenom úseku.
Overuje listiny a podpisy.
Vedie stály zoznam oprávnených voličov do volieb do orgánov štátu, samosprávy a referenda.
3. v rámci súčinnosti vybavuje dožiadania kompetentných orgánov (polícia, prokuratúra, súdy 
a i.) o občanoch, vydáva potvrdenia a posudky vrátane informácií o občanoch.
4. Organizuje občianske slávnosti a obrady (sobáše, uvítania, pamätná kniha, stretnutia, pohreby).
Vyhlasuje v miestnom rozhlase.
Zastupuje sekretárku obecného úradu, sociálne veci.

T6 - Podateľňa, archív, úradník prvého kontaktu, úsek vnútorných vecí: 
Kvalifikačný predpoklad: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T 6.
Referent.
Kompetencie:
Zabezpečuje podateľňu obecného úradu.
 1. Manipuláciu s došlou a odoslanou poštou a úlohy na úseku registratúry písomností obecného úradu.

2.Archivácia dokumentácie. 
Overuje listiny a podpisy.
Zastupuje vyhlásenia v miestnom rozhlase.
Zabezpečenie listov vlastníctva, snímkov z katastrálnych máp a geometrických plánov pre právne vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce.

Zastupuje správu miestnych daní a poplatkov, pokladňu a overovanie listín. 

T7 - Pozemkové oddelenie, overovanie listín:
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredoškolské.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T7.
Odborný referent.
Kompetencie
1. Zabezpečenie listov vlastníctva, snímkov z katastrálnych máp a geometrických plánov a ďalšie potrebné veci pre právne vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce.
2. Zabezpečuje podpisovanie zmlúv o prevode do majetku obce.
Overuje listiny a podpisy.
Poskytovanie základných informácií o nehnuteľnostiach v obci.
Súčinnosť s prípravou podkladov pre ROEP, pozemkové úpravy, evidencie súvisiace s poľnohospodárstvom a lesmi v obci.
Podateľňu obecného úradu.

T8 - Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov a majetku obce, evidencia odpadov stavieb, pokladňa:
Vzdelanie: vysokoškolské I. stupňa.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T8.
Odborný referent.
Kompetencie
1. Vykonáva samostatnú správu daní a poplatkov.
2. Príprava podkladov na rozhodovanie o žiadostiach, sťažnostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov.
3. Príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok obce.
4. Navrhuje daňovú politiku obce a miestnych poplatkov.
Vydávanie súpisných čísel budov a vedenie príslušnej evidencie.
Zabezpečuje výkon štátnej správy 1.-stupňového orgánu na úseku ochrany ovzdušia, ochrany prírody a odpadového hospodárstva.
Organizovanie inventarizácie majetku obce, vrátane jej zabezpečenia k organizáciám založeným alebo riadeným obcou a subjektom bez právnej subjektivity.
Prenájom pozemkov obce.
5. Zabezpečuje úlohy a výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, vrátane vydávania povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
Zabezpečovanie práce na úseku cestného, vodného a odpadového hospodárstva a konaní vo veci miestnych komunikácii na úrovni obce.
Zastupuje účtovníčku v nevyhnutnom rozsahu.

6. Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti).

T9 - Účtovník – ekonóm, personálne oddelenie:
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské II. stupňa.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T9.
Odborný referent.
Kompetencie
1. Vedie účtovníctvo obce podľa platných predpisov
Vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, účtuje faktúry a vystavuje platobné príkazy, realizuje platobný styk s peňažnými ústavmi.
Eviduje majetok obce.
Spracováva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie.
Zabezpečuje úverovú politiku obce.
Personalistika obecného úradu.
Dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce.
Účtuje a odvádza platy a odmeny zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, likviduje dohody o odmenách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
2. Spracováva a realizuje odvody do poistných fondov za zamestnávateľa 
a zamestnancov, vyhotovuje výkazy, spracováva štatistické výkazy týkajúce sa účtovníctva 
a mzdovej oblasti.
3. Zabezpečovanie financovanie stavieb obce a plnenia rozpočtu obce.
4. Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.
5. Majetko-právne začlenenie dokončených stavieb.
Spracúva organizačné normy v riadenej oblasti.
Zabezpečuje organizáciu a obeh účtovných dokladov,
6. Sledovanie pohybu majetku obce za organizácie založené alebo zriadené obcou a vo využívaní subjektov bez právnej subjektivity.
7. Realizovanie odpisov hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, vrátane majetku zvereného organizáciám založených alebo zriadených obcou a vo využívaní subjektov bez právnej subjektivity.
8. Zabezpečuje evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti úseku.
9. Vymáhanie pohľadávok obce.

10. Kniha jázd vozidiel obecného úradu.

T9 - Oddelenie sociálnych veci, príprava projektov a verejného obstarávania:
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské II. stupňa.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T9.
Vedúca oddelenia regionálneho rozvoja, sociálnych vecí, zdravotníctva a školstvá.
Kompetencie
1. Pripravuje projekty potrebné na získanie finančných prostriedkov z fondov a iných zdrojov 
za úsek výstavby.
2. Zabezpečuje projekčné, územné, stavebné a kolaudačné povolenia vrátane vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií.
Zabezpečuje koordináciu prác vyplývajúcich pri využívaní podporných fondov na úseku výstavby.
Koordináciu a zabezpečovanie realizácie stavieb s pohľadu dodržania podmienok schválených projektov ako aj následné viacročné správy o plnení schválených ukazovateľov.
Zabezpečuje samosprávnu pôsobnosť obce na úseku regionálneho rozvoja sociálnych vecí, zdravotníctva, školstvá a kultúry.
Zabezpečuje úsek sociálnych vecí, aktivačné práce.
3. Organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby 
v súlade so zákonom č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci a služby strostlivosti o deti do troch rokov života dieťaťa. 
4. Zabezpečuje prevádzku zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Vyhodnocuje záujemcov o byty.
Spolupracuje pri zostavovaní plánov v oblasti investícií a rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Spolupracuje s inštitúciami súvisiacimi s činnosťou škôl.
5. Zabezpečuje úlohy na úseku návykových látok (alkohol, drogy), verejný poriadok (ničenie obecného majetku ...) a ochranu spotrebiteľa.
6. Zabezpečuje úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti.
7. Zabezpečovanie dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní za zverený úsek.
Spolupracuje s orgánmi špecializovanej štátnej správy, telovýchovnými, športovými, mládežníckymi subjektmi a mimovládnymi organizáciami na úseku sociálnych vecí, kultúry 
a športu.
Pod oddelenie patria:
Opatrovateľky seniorov a detí do troch rokov veku dieťaťa. 
Zamestnanci aktivačných prác.
Zariadenia opatrovateľskej služby:
– Sociálny taxík,
– Stredisko osobnej hygieny.

T7 - Oddelenie kultúry:
Kvalifikačný predpoklad: úplné vysokoškolske.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T7.
Vedúci oddelenia miestnej kultúry.
Kompetencie
1. Zabezpečuje rozpracovanie koncepcie rozvoja kultúry, športu a cestovného ruchu.
Spracováva podklady pre vznik nových kultúrnych aktivít sa zameraním na zachovanie kultúrneho dedičstva obce.
Organizuje kultúrne podujatia v obci.
2. Vzťahy k družobným subjektom v zahraničí.
Zabezpečuje správu domu kultúry vrátane obecného úradu, kina.
Predkladá stanoviská starostovi a obecnému zastupiteľstvu obce k návrhom na schvaľovanie zmlúv o prenájme kultúrnych, športových zariadení ktoré sú vlastníctvom obce a sú určené pre verejnosť.
Kontroluje hospodárenie a účelovosť použitia finančných prostriedkov, poskytnutých  z rozpočtu obce, alebo štátneho rozpočtu za oblasť kultúry a športu.
Podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu, športových talentov a ďalšej záujmovej činnosti.
Koordinuje občianske združenia v obci a iné právnické a fyzické osoby pôsobiace  v oblasti kultúry a športu.
3. Kontrolu stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi a stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi právnických osôb a fyzických osôb v budove domu kultúry a obecnej knižnice.
Podieľa sa na úlohách vyplývajúcich z civilnej ochrany (CO), zabezpečuje správu skladu CO.
Zabezpečuje úlohy na úseku obchodu, vrátane výkonu dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa na trhoviskách a trhových miestach.
4. Technické zabezpečenie obecného úradu – šofér, zabezpečovanie materiálu, tovaru, opravy, podpisy, sociálny taxík.
5. Vyhlasuje v miestnom rozhlase.

Pod oddelenie patrí:

Rezervácie tanečnej sály a upratovanie domu kultúry,

T8 - Obecná knižnica:
Kvalifikačný predpoklad: úplné stredoškolské, úsek knihovníctvo.
Zaradenie do platovej triedy s prevahou duševnej práce: T8.
Vedúca obecnej knižnice.
Kompetencie
1. Zabezpečuje činnosť a správu obecnej knižnice.
Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy. Cez knižničný program vykonáva tieto hlavné knižničné činnosti: odborné spracovanie knižničných dokumentov 
– katalogizácia, budovanie elektronickej bázy dát staršieho knižničného fondu, budovanie elektronického katalógu, budovanie lístkového katalógu autorského a názvového, evidencia výpožičnej činnosti a súvisiacich prác – upomienky, prolongovanie, rezervácie a pod., registrácia čitateľov, štatistické prehľady knižničných výkonov, revízie knižničného fondu.
Individuálne pracuje s čitateľom, poskytuje odborné informačné služby, vrátane poradenskej
Realizuje špeciálne a doplnkové knižničné služby
Zabezpečuje využívanie INTERNETU, elektronickej pošty a ďalších sietí
Zabezpečuje aktualizáciu fondu, skúma knižničný fond z hľadiska aktuálnosti a umeleckej náročnosti, nevhodné, poškodené, menej žiadané a duplicitné publikácie priebežne vyčleňuje do skladu a na vyradenie, spracováva súpis literatúry navrhnutej na vyradenie
Zhromažďuje dokumenty a buduje kútik regionálnej literatúry
Organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré súvisia s literatúrou a inými dokumentmi
Realizuje hodiny knižnično-informatickej výchovy pre školské kolektívy s cieľom upevňovať čitateľské návyky detí a mládeže, stimulovať ich predstavivosť a tvorivosť, naučiť ich orientovať sa v knihe, knižnici a informáciách
Pripravuje nástenky, výstavky, zabezpečuje propagáciu knižnice a jej fondov, vedie kroniku knižnice
Vykonáva funkciu pokladníčky knižnice, vedie denník pokladničných operácií, zodpovedá za pokladničnú agendu, dodržiava platné smernice a predpisy
Zabezpečuje medziknižničné výpožičky.
2. Kontroluje hospodárenie a účelovosť použitia finančných prostriedkov, poskytnutých 
z rozpočtu obce, alebo štátneho rozpočtu za oblasť kultúry a športu.
3. Poskytuje informačné služby o obci Rabča.

Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu obce Rabča

Organizačná štruktúra- obec Rabča (182.94 kB)