Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Obecné zastupiteľstvo v Rabči na základe § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rabči (ďalej skratka OZ).

§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy. 
Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.
O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Organizačného poriadku Obecného úradu Rabča. Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Rabča.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami obce Rabča.

Časť I.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvoláva doterajší starosta podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pripraví program prvého zasadnutia a zabezpečí informovanosť občanov o čase a mieste jeho konania.

Návrh programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 • Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta)

 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (spravidla predseda miestnej volebnej komisie)

 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prebratie insígnií novým starostom

 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len OZ)

 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce Rabča (ďalej len starosta)

 • Voľba návrhovej komisie

 • Voľba zástupcu starostu

 • Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, ak o tom rozhodné OZ,

 • Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov, zástupcu sobášiaceho, prípadne ďalších členov komisií

 • Schválenie platu starostu

 • Schválenie odmien za výkon vo funkciách samosprávnych orgánov obce – najmä: 

  zástupca starostu obce, poslanec obecného zastupiteľstva, člen rady, predseda komisie, člen komisie

 • Schválenie času a termínu zasadnutí OZ

 • Prejednanie rokovacieho poriadku OZ

 • Interpelácia –  diskusia

 • Záver

Doterajší starosta zabezpečí prípravu potrebných podkladov na konštituovanie orgánov samosprávy obce. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu nového starostu doterajší starosta. 
Počas rokovania používa insígnie. Po otvorení rokovania predsedajúci oboznámi prítomných s návrhom programu a oznámi či je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Po otvorení predsedajúci:

 • určí zapisovateľa,

 • určí dvoch overovateľov zápisnice.

 • Následne – po schválení programu informuje predseda miestnej volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Rabča.

 • Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí predsedajúci vyzve niektorého poslanca, spravidla vekovo najstaršieho, na prečítanie sľubu.

 • Sľub skladá ako prvý novozvolený starosta podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Po zložení sľubu predsedajúci odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa starosta ujíma vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne novozvolený starosta prečíta znenie sľubu poslanca, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste.
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta spravidla prednesie príhovor. Po skončení príhovoru predloží návrh na voľbu svojho zástupcu, návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií.
Voľby zástupcu, členov rady sa odporúča uskutočniť tajným hlasovaním. Zvolený je ten kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Členovia komisií môžu byť volení aklamačne, verejným hlasovaním.
Plat starostu obce, odmeny zástupcu starostu, poslancom obecného zastupiteľstva a obecnej rady, predsedom a členom komisií sa zahrnú do návrhu uznesenia.
Poslanci sa ku všetkým bodom programu môžu vyjadriť v diskusii. Slovo sa môže udeliť poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, poslancovi Európskeho parlamentu, zástupcovi vlády alebo iného štátneho orgánu. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva
Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje obecná rada (ak je zriadená) v súčinnosti so starostom obce, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov. Ak obecná rada nie zriadená prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce v súčinnosti s poslancami a ďalšími dotknutými orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.
Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína obecná rada (ďalej skratka OR) resp. starosta ak , podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:

 • miesto, čas a program rokovania;

 • spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu. Ak nie je zriadená obecná rada prípravu a zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva zabezpečuje starosta;

 • ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce 

 • materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva resp. nariadenia obce

 • ak je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Obecná rada stanoví resp. starosta, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.
Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecná rada a predkladá ich rade na zaujatie stanoviska. Obecná rada na návrh úradu stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).
Spôsob zvolávania zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riadi § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 5
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení obecnej rady, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Odporúča sa zaraďovať na prerokovanie najprv návrhy všeobecne záväzných nariadení, rozpočtu obce a iných najdôležitejších bodov programu.
Interpeláciu poslancov a diskusiu zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva vždy na koniec programu pred bod Záver.
V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne z návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.
Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční ako riadne. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta.
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva.

§ 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií a prednostu obecného úradu sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce, zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, poslanci Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu a iní. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí obecná rada na návrh starostu (ak nie je obecná rada okruh pozvaných určí starosta). V prípade prerokovania veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti vedie OZ zástupca starostu, resp. poverený poslanec.
Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje najneskôr 3 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva s výnimkou závažných okolností. Starosta rozhodne, či uzná ospravedlnenie. Starosta pred oznámením o ukončení mandátu poslanca ho vyzve, aby sa písomne vyjadril k zániku mandátu a v prípade odvolania sa poslanca proti zániku mandátu, rozhodne obecné zastupiteľstvo. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa vyznačí v prezenčnej listine. 
V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov – nadpolovičná väčšina všetkých poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov pri schvaľovaní uznesenia pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého prípadne zostávajúceho programu.
V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán napr. komisie, vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. O odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému úradu, požiada prednostu obecného úradu alebo odborníka na danú problematiku.
Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva, ak ide o jej správy, alebo návrhy, alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór atď..
Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky 
– starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo udelí.
Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát.
Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.
Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov opäť potvrdiť alebo zrušiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia potom ako bolo napadnuté uznesenie zverejnené. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou.
Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia. 
Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta môže používať insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený obecnou radou, alebo starostom.

Časť II.
Všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

§ 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.
Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, vedúcim obecných podnikov, riaditeľke základnej školy s materskou školou ako aj vedúcim organizácii zradených obcou Rabča.
Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo resp. starosta a obecná rada (ak je zriadená) môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta resp. predsedajúci.
V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.
Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.
Zápisnicu s uznesením zo zasadnutia obecné zastupiteľstva podpisuje starosta a určení overovatelia do 10 kalendárnych dní od schválenia uznesenia.
Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Rabča, v tlači a pod.).

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenia obce
Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzne nariadenie (najmä § 6 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu obce Rabča.
K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.
Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Obecná rada rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starostom. Ak nie zriadená obecná rada kontrolu úloh vykonáva hlavný kontrolór obce.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Časť III.
Dopyty poslancov

§ 12
Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, členom obecnej rady, prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu práce.
V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonávať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpovedať poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

Časť IV.
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

§ 13
O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta obecného úradu. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od konania obecného zastupiteľstva.
Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a ďalšie osoby určené starostom, majú k týmto materiálom prístup cez osobu určenú starostom.
Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.
Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a obecnej rady a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

Časť V. 
Spoločné a záverečné ustanovenie

§ 14
Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecného zastupiteľstvo obce Rabča dňa 11. decembra 2014.
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 11. decembra 2014.
Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo dňa zo dňa 1. 9. 2010.

V Rabči dňa 11. decembra 2014
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča