Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

RABČAN, OS- zriaďovacia listina

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Obecné zastupiteľstvo v Rabči v zmysle § 21 ods. 4, písm. b) a § 21 ods. 8 zák. NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a v súlade s úst. § 11 ods. 3 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

zriaďuje

príspevkovú organizáciu obce Rabča

s názvom „RABČAN“, obecné služby (ďalej sa uvádza len príspevková organizácia)

1. IDENTIFIKÁCIA (OZNAČENIE) PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

a) Zriaďovateľ príspevkovej organizácie: Obec Rabča;
b) Sídlo príspevkovej organizácie: Rabča s. č. 307;
c) Identifikačné číslo organizácie: 35996129;
d) Forma hospodárenia: príspevková organizácia obce Rabča;
e) Príspevková organizácia sa zriaďuje dňom 1. január 1997;
f) Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú;
g) Štatutárny orgán: vedúci p. Jozef Galis.

2. ZÁKLADNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ ČINNOSTI A PREDMET ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

A. Predmetom neziskovej činnosti príspevkovej organizácie sú:
1. Služby miestneho hospodárstva
– nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody;
– správa a údržba obecného bytového fondu;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie verejných priestranstiev, verejnej zelene;
– správa obecného majetku, vrátane prenájmu nebytových priestorov;
– údržba obecného majetku;
– vývoz tekutého a tuhého domového odpadu (TKO);
– separovaný zber komunálneho odpadu;
– likvidácia následkov živelných pohrôm, likvidácia divokých skládok TKO;
– výpomoc sociálnym občanom;
– správa, údržba športových a telovýchovných zariadení obce.
2. Služby v oblasti kultúry
– služby obecnej knižnice – najmä požičiavanie kníh, časopisov a iných publikácii;
– poriadanie vlastných divadelných, audiovizuálnych predstavení, koncertov, výstav, festivalov z oblasti kultúry a umenia;
– klubová činnosť – umelecká záujmová činnosť;
– pre starých občanov;
– starostlivosť o kultúrne pamiatky;
– starostlivosť o zachovanie historických tradícií obce.

B. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie sú:

Prevádzka Obecná knižnica s. č. 274
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
– kopírovacie služby;
– videopožičovňa;
– požičiavanie počítača bez obsluhy;
– činnosť knižnice;

Prevádzka Drobná prevádzka s. č. 307
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
 prevádzka lyžiarskeho vleku;
– nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody;

Prevádzka Kultúrny dom s. č. 319
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
– sprostredkovanie divadelných, filmových, audiovizuálnych predstavení;
Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa – obce Rabča môže vykonávať aj ďalšiu podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy (tejto) príspevkovej organizácie „RABČAN“, obecné služby. Oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenia, koncesné listiny a pod.) musia byť pripojené k tejto zriaďovateľskej listine. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie musí byť realizovaná v súlade s osobitnou právnou úpravou

3. SPRAVOVANIE MAJETKU A OSTATNYCH PRÁV PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia spravuje nehnuteľný, hnuteľný majetok a majetkové práva vymedzené v „Zmluve o koordinácií pri nakladaní s majetkom obce Rabča“ (tzv. Zmluva o prevode správy majetku obce) a „Nájomnej zmluvy na hnuteľný a nehnuteľný majetok obce Rabča“. Prílohou týchto zmlúv je podrobný písomný zoznam hnuteľného, nehnuteľného majetku, prevádzaných majetkových práva prevod pracovnoprávnych vecí týkajúcich sa pracovníkov hospodárskeho strediska, miestneho kultúrneho strediská a obecnej knižnice.
Na príspevkovú organizáciu prechádzajú v plnom rozsahu doposiaľ uzavreté nájomné zmluvy na hnuteľný a nehnuteľný majetok obce Rabča vrátane práv a záväzkov z nich vyplývajúcich.
Na príspevkovú organizáciu „RABČAN“, obecné služby prechádzajú v plnom rozsahu pracovné práva a povinností z doposiaľ uzatvorených pracovných zmlúv pracovníkov začlenených v rámci organizačnej štruktúry Obecného úradu v Rabči do hospodárskeho strediska, miestneho kultúrneho strediská a obecnej knižnice.
Právo správy k zhora uvedenému majetku slúži výlučne na zabezpečovanie činností organizácie (predmetu činnosti) v súlade s touto zriaďovacou listinou.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj majetkové práva zriaďovateľ – obec Rabča odovzdá príspevkovej organizácií do 15 dní odo dňa zriadenia organizácie osobitnou písomnou zmluvou o prevode správy (delimitačnými protokolmi).
Vedúci organizácie je povinný požiadať o vyznačenie práva správy k majetku v príslušnom katastri nehnuteľností najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania tohto majetku obcou.

4. ŠTATUJÁRNY ORGÁN PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je vedúci organizácie.
Štatutárny orgán príspevkovej organizácie vymenúva do funkcie Obecné zastupiteľstvo v Rabči, na návrh starostu obce Rabča.

5. CHARAKTER PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia obce Rabča je samostatnou právnickou osobou a musí byť napojená na rozpočet obce príspevkom alebo odvodom.
Finančný vzťah medzi obcou a príspevkovou organizáciou je určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými zriaďovateľom – obecným zastupiteľstvom (§ 21 a násl. zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a Výnos MF SR z 27. 2. 1996 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č.  4/1996).

6. ŠTATÚT PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zriaďovateľ – obec Rabča schvaľuje Štatút príspevkovej organizácie „RABČAN“, obecné služby, v ktorom sa bližšie upraví postavenie a  právne pomery organizácie, ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa.

Zriaďovateľ môže schvaľovať' aj Organizačný poriadok príspevkovej organizácie a Pracovný poriadok príspevkovej organizácie, pokiaľ si to vyhradí v Štatúte.

V Rabči dňa 16. 12. 1996
okrúhla pečiatka obce
za zriaďovateľa: Dušan Piták, starosta obce Rabča