Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Detské jasle

Vážení rodičia,

obec Rabča uvádza do prevádzky v priebehu mesiaca apríl 2022 zariadenie „Detské jasle“.  

  • Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia je vek od 1 do 3 rokov.
  • Podanie písomnej záväznej príhlášky (viď. Podmienky a prihláška) 
  • Trvalý pobyt v obci Rabča nie je podmienkou.

Vyplnenú záväznú prihlášku môže žiadateľ odovzdať osobne do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou. 

Bližšie informácie o podmienkach prijatia nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadením obce Rabča VZN č.7-2021 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadení detských jaslí obce Rabča (viď. príloha).

Záujemcov prosíme o čo najskoršie zaslanie prihálšky. 

Snahou je, aby boli uspokojené všetky žiadosti rodičov.

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky :)