Obec Rabča
Rabča

Projekt opatrení v obci Rabča na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi

Projekt opatrení v obci Rabča na prispôsobovanie sa zmene klímy  ekosystémovými prístupmi

Projekt opatrení v obci Rabča na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi.

 

Kód projektu: NFP 310020ATD9

 

Začiatok formulára

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                              578 181,18 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:                        549 272,12 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                                    28 909,06 €

Harmonogram:                                                                                07/2020-10/2022
Ciele projektu:

 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky z s zameraním na ochranu pred povodňami.

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Stručný popis projektu:

Začiatok formulára

Projekt s názvom Projekt opatrení v obci Rabča na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi. je zameraný na realizáciu vodozádržných opatrení prostredníctvom štyroch stavebných objektov: 

SO1 – zmena druhu povrchu územia (nahradenie jestvujúcich spevnených plôch polovegetačnými tvárnicami)

SO2 – vodozádržné opatrenia pri obecnej bytovke

SO3 - vodozádržné opatrenia pre areál ZŠ

SO4 – vodozádržné opatrenia pre areál MŠ

 

Opatrenia budú mať takto funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovania v mieste dopadu ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Podružnou funkciou je tak nielen znižovanie povrchového odtoku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene.

SO1 – zmena druhu povrchu územia (nahradenie jestvujúcich spevnených plôch polovegetačnými tvárnicami)

SO2 – vodozádržné opatrenia pri obecnej bytovke (1. Výmena nepriepustných plôch, 2. vodozádržný systém s akumulačnou nádržou a dažďovou záhradou, 3. vegetačná stena)

SO3 - vodozádržné opatrenia pre areál ZŠ (1. Výmena nepriepustných plôch, 2. vodozádržný systém s akumulačnou nádržou a dažďovou záhradou, 3. vegetačná stena)

SO4 – vodozádržné opatrenia pre areál MŠ (1. Výmena nepriepustných plôch, 2. vodozádržný systém s akumulačnou nádržou a dažďovou záhradou, 3. vegetačná stena)

Pre SO1 sa jedná o nahradenie troch spevnených plôch pri futbalovom ihrisku za polovegetačné riešenie formou zatrávňovacích panelov.

Pre SO2 sa jedná o nahradenie spevnenej plochy za polovegetačné riešenie formou zatrávňovacích panelov, ktoré budú mať ako podklad retenčný priestor z makadamu pre zaústenie strešných zvodov z budovy kultúrneho domu. Pri obecnej bytovke sa jedná o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo strechy objektu prostredníctvom dažďových zvodov do jednej nádrže určenej na polievanie zelenej steny pričom prebytočné množstvo vôd z nádrže bude riešené vo forme dažďovej záhrady.

Pre SO3 sa jedná o nahradenie spevnenej plochy za polovegetačné riešenie formou zatrávňovacích panelov. V školskom areáli sa jedná o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo strechy objektu prostredníctvom dažďových zvodov do dvoch nádrží určených na polievanie zelenej steny pričom prebytočné množstvo vôd z nádrže bude riešené vo forme dažďovej záhrady.

Pre SO4 sa jedná o nahradenie spevnenej plochy za polovegetačné riešenie formou zatrávňovacích panelov. V školskom areáli sa jedná o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo strechy objektu prostredníctvom dažďových zvodov a sústavy drenáži pre odvádzanie vôd z okolia objektu do troch nádrží určených na polievanie zelenej steny pričom prebytočné množstvo vôd z nádrže bude riešené vo forme dažďovej záhrady. Súčasťou zelenej steny je aj drôtokamenná konštrukcia riešiaca drenážne odvodnenie svahu v blízkosti plochy určenej na výmenu spevneného povrchu, pričom táto bude zároveň súčasťou zelenej steny