Obec Rabča
Rabča

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu v užívaní obce Rabča