Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Centrum voľného času

Centrum voľného času Rabča (skratka CVČ) schválilo 30. novembra 2012 Obecné zastupiteľstvo obce Rabča uznesením č. 7/2012, písm. B) ods. 11 a na základe tohto uznesenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave rozhodnutím č. 2013-291/644/1-923 zaradilo od 1. septembra 2013 CVČR do siete školských zariadení pod názvom: „Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča“. CVČ od tohto dátumu začalo fungovať.
VIAC sa dozviete z  Štatútu CVČ Rabča (PDF/0.147 MB)

Novým vedením Centra voľného času, Hlavná 426, 02944 Rabča je Uznesením č. 9/2014 bod D. od 11. 12. 2014 poverený starosta obce Rabča Ing. Július Piták bez nároku na odmenu.

V CVČ sú od 1. októbra 2013 dané do činnosti krúžky, ktoré deti už navštevujú.
Do centra bolo v roku 2013 prihlásených 610 detí vo veku od 5 do 15 rokov. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo poplatok za návštevu týchto krúžkov, to znamená, že je bezplatné a plne hradené z rozpočtu obce Rabča. 

Z obce Rabča sa na jedno dieťa prihlásené do CVČ v Rabči prispieva sumou 7,50 €/mesiac na školský rok na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 4/2013/VZN o určení výšky dotácie v znení zmien a doplnkov na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. CVČ je financované z podielových daní v prepočte na počet detí od 5 do 15 rokov daného roku.

Centrum vykonávavalo tieto pravidelné aktivity: 

florbal, futbal (2. – 3. ročník, 4. – 5. ročník, 6. – 7. ročník),
stolný tenis, hasičský, mladí skauti, Guralecki, mažoretky (mladšie a staršie),
divadelný, spevácky a hudobný, ktoré vedie 15 externých vedúcich. 

Nepravidelné aktivity:

 • návšteva plavárne,
 • lyžiarsky výcvik,
 • Deň plný prekvapení,
 • Sv. Mikuláš,
 • Deň detí,
 • Vianočná akadémia,
 • Deň matiek,
 • Marec mesiac knihy,
 • Rabčiansky okruh,
 • Školská akadémia,
 • Slávik, Deň tanca,
 • Snehové bytosti,
 • Dni boja proti drogám, r
 • ôzne športové súťaže – okresné, krajské.

Obec je novým prínosným aktivitám v obci stále otvorené. 

Deti, ktoré sú prihlásené do CVČ na jednorazové aktivity, budú mať tieto aktivity hradené z obce; na tých, ktorí sa neprihlásili, budú musieť doplácať rodičia. V prípade akýchkoľvek zmien v konaní záujmového útvaru sú deti informované školským rozhlasom.