Rabča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Vyhlásenie mimoriadnej situácie - snehovej kalamity v obci Rabča dňa 03.02.2023 od 13:00 hod.

kalamita

Vyhlásenie mimoriadnej situácie - snehovej kalamity v obci Rabča dňa 03.02.2023 od 13:00 hod.

Vyhlásenie

mimoriadnej situácie

 

 

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Rabča a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Rabča podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

dňa 3. 2. 2023 od 13:00 hod. na území obce Rabča mimoriadnu situáciu.

 

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku – vykonávaním záchranných prác.

 

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

 

Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky, ktoré vykonávajú záchranné práce na území k. ú. obce Rabča.

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Rabči 3. 2. 2023

 

 

                                                                                              ............................................

                                                                                                   Ing. Július Piták

                                                                                                Starosta obce Rabča

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 3. 2. 2023 15:38
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 2. 2023 13:11
Autor: Správca Webu