Obec Rabča
Rabča

Nehádžme všetko do jedného vreca. Netriediť je protizákonné aj drahé!

smeti2

Nehádžme všetko do jedného vreca. Netriediť je protizákonné aj drahé!

Lepšie výsledky len vďaka Vám občania!

Nehádžme všetko do jedného vreca. Netriediť je protizákonné aj drahé!

            Keby sme netriedili odpad, kde by toto množstvo odpadu skončilo? Pravdepodobne niekde  v dedine, na uliciach, na záhradách, v rodinných domoch či na čiernej skládke.

Obec Rabča v roku 2019 celkovo vyviezla cca 1 200 ton odpadu a z toho približne 830 ton zmesového komunálneho odpadu. Stalo sa to preto, že do kontajnerov na zmesový komunálny odpad naďalej sypeme papier, sklo, šatstvo, časti nábytku, ale aj bioodpad – trávu, konáre, lístie a pod. To všetko ide rovno na skládku, ktorá sa rýchlo zapĺňa. Každoročné zvyšovanie poplatkov by sme spoločnými silami vedeli zmierniť, keby sme konečne začali poriadne triediť odpad a do zmesového komunálneho odpadu nevhadzovali to, čo tam už dávno nepatrí.

            Ak nebudeme odpad triediť, budú sa poplatky každý rok zvyšovať. Akú sumu bude obec platiť záleží od úrovne separovania. Disciplinovanosťou sa zvyšovaniu poplatkov dá predísť. Potrebná je najmä vôľa nás všetkých, aby sme odpady správne triedili. V našej dedine máme výhodu v tom, že máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Máme zberný dvor, kde je zatiaľ možné zadarmo (na rozdiel od iných miest) doviezť odpad (sklo, plasty, nebezpečný odpad, oleje, farby a pod.) a hneď ho zaradiť k triedeným komoditám.

            Je zarážajúc, že aj za takýchto podmienok sa v našej obci nájdu čierne skládky. Úplne nepochopiteľné však je, keď ľudia namiesto toho, aby vrece s odpadom pristavili ku kontajneru, odkiaľ bude vyvezené na riadku skládku, ho radšej vyvezú k potoku. Takíto ľudia si zaslúžia vysoké pokuty a naše morálne odsúdenie. Smutné na tom je, že ich vytvárajú práve niektorí občania našej obce. Nielenže sú estetickou škvrnou našej obce, ale ľudia si asi neuvedomujú nebezpečenstvo a hrozbu, ktorú predstavujú. Skládky odpadov znečisťujú životné prostredie, povrchové i podzemné vody. 

smeti1

Čo tak urobiť niečo aj pre svoju obec? Zamyslime sa občania a snažme sa prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia tým, že sa budeme viac zaujímať o svoje okolie. Nebuďme pohodlní a skúsme dať odpad do vreca, ktoré následne pri odvoze odpadu bude vyvezené na riadnu skládku. Uvedomme si, že v konečnom dôsledku za likvidáciu divokých skládok aj tak zaplatíme všetci, pretože obec náklady za  likvidáciu divokých skládok zahrnie do poplatku za smeti. Obec, v ktorej žijeme, je našou vizitkou a tak sa snažme o ňu starať a zveľaďovať ju.

Motivačné heslo našej obce : trieď, trieď, trieď!

smeti2

                                             

Tieto všetky opatrenia majú len jeden jediný dôvod: 
"Aby sme ani v budúcnosti nemuseli zvyšovať ceny za odpady.”
Čím je väčšie percento separovaného odpadu, za ktorý neplatíme, tým budeme menej platiť.

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

AKO NA TO?

PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria:
Noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam:
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal nápojové kartóny, celofán. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad.

 

SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
Nepatria tam:
Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, drôtené sklo, žiarovky, prexisklo, TV obrazovky a pod.


PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z potravín (kečupov, horčíc, jogurtov), plastové tašky a vrecká, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod.
Nepatria tam:
Znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite.

 

KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria:
Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky..
Nepatria tam:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.

 

Dátum vloženia: 19. 10. 2020 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2020 14:40
Autor: Správca Webu