Obec Rabča
Rabča

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

okok 

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Rabča na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/226.

Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

V zastúpení

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia

Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Prijímateľ:

Názov: Obec Rabča

Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00 314 838

DIČ: 2020571751

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 131. 000,40 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 122. 550,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) – kompostovaním. V obci Rabča žije vyše 5000 obyvateľov. V obci je riešená situácia nakladania s BRKO domácim kompostovaním. Obyvatelia kompostujú svoj BRKO zo záhrady a domácnosti na svojich pozemkoch. BRKO vzniknuté pri údržbe zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce sa kompostuje v mieste svojho vzniku. Predchádzanie vzniku s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste, vzhľadom na to, že v takom prípade odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO z domácností obce sa skompostuje v mieste svojho vzniku. Vzhľadom na to, že zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam, ktoré predchádzajú vzniku odpadu kompostovaním zabezpečenie kompostovacích zásobníkov, toto  predstavovalo pre obec vysoký finančný náklad, hlavným dôvodom kompostovania sú teda ekonomické a v neposlednom rade environmentálne  aspekty. Ekonomický aspekt je taký, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Čo sa týka environmentálneho hľadiska, v tomto prípade odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost.

Miesto realizácie projektu: Obce Rabča

Poskytovateľ: Ministerstvo živostného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky enviromenálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www. op-kzp.sk

ok