Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Pokyny pre rodičov MŠ od 1.6.

Pokyny pre rodičov MŠ od 1.6.

MATERSKÁ ŠKOLA RABČA - Opatrenia ÚVZSR k epidémií COVID 19
Pokyny pre rodičov, ktorých dieťaťa bude v mesiaci JÚN 2020 navštevovať MŠ :

 • Materská škola bude otvorená v čase od 7:00 do 16:00 h.
 • Prevádzka materskej školy bude v blokoch A (vchod č. 1 ,2) aC (vchod od telocvične), na dverách budú vyvesené zoznamy detí s priradením k danej triede.
 • Prosíme vás, rešpektujte čas príchodu detí do materskej školy od 7:00 – 7:45, po uplynutí tohto času budú dvere MŠ zamknuté.
 • Deti sa budú prijímať učiteľkou a poverenými nepedagogickými zamestnancami MŠ
 • Dieťa do MŠ sprevádza len jedna osoba, žijúca v jednej domácnosti (rodič, súrodenec starší ako 10.r.)
 • Stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe, pri dodržiavaní hygienických pravidiel
 • Prosíme rodičov o zabezpečení vlastnej fľaše na pitný režim v MŠ (označenú)
 • Minimálny odstup medzi sprevádzajúcimi osobami s deťmi je 2m
 • Ranný zdravotný filter – jeho priebeh v našej materskej škole :
 • Vstup do MŠ, Dezinfekcia rúk
 • Odmeranie telesnej teploty (ak ma dieťa vyššiu telesnú teplotu, ako 37,4°C nebude prijaté do MŠ, taktiež ak má sťažené dýchanie, kašeľ, nádchu)
 • Dochádzka do MŠ sa povoľuje len deťom, ktorých rodiny nie sú v karanténe, nemajú rodinných príslušníkov s diagnózou COVID 19
 • Sprevádzajúca osoba uloží každý deň do skrinky v šatni náhradné rúško
 • V priestoroch MŠ je možné zdržiavať sa maximálne 10 minút
 • Deti nemajú povolené nosiť do MŠ vlastné hračky z domu
 • Zákonný zástupca (rodič) zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

POVINNOSTI RODIČOV:

 1. Odovzdať svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé učiteľke, alebo nepedagogickým zamestnancom, ktorých poverila MŠ ,ktorá dieťa prevezme až po zmeraní telesnej teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra
 2. Bezinfekčnosť dieťaťa potvrdiť pri prvom vstupe, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni „Čestným vyhlásením“ o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 3. Denne pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpísať „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“

4.Rešpektovať pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ stanovené riaditeľkou materskej školy.

 1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej

starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

Ďakujeme, že ste zodpovední

Dátum vloženia: 29. 5. 2020 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 8. 2022 15:53
Autor: