Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Milí spoluobčania, z dôvodu viacerých sťažností od miestnych obyvateľov, by sme chceli upozorniť na miestne komunikácie, ktoré sú pokryté blatom a hlinou.

Milí spoluobčania, z dôvodu viacerých sťažností od miestnych obyvateľov, by sme chceli upozorniť na miestne komunikácie, ktoré sú pokryté blatom a hlinou.

Je v záujme všetkých obyvateľov našej obce, aby sme si neznečisťovali komunikácie, po ktorých musíme denne prechádzať a preto žiadame všetkých o ohľaduplnosť a zodpovednosť.

Milí spoluobčania, z dôvodu viacerých sťažností od miestnych obyvateľov, by sme chceli upozorniť na miestne komunikácie, ktoré sú pokryté blatom a hlinou. Vyzývame všetkých majiteľov a prevádzkovateľov poľnohospodárskych a lesných strojov, stavebných strojov a nákladných vozidiel; ale aj osoby, ktoré svojimi dopravnými prostriedkami alebo prepravnými zariadeniami a strojmi vychádzajú z priľahlých poľných a lesných ciest, trávnatých plôch a polí na miestne pozemné komunikácie, aby si svoje vozidlo pred výjazdom očistili a neznečisťovali miestne komunikácie. Táto povinnosť vyplýva vodičom zo zákona o cestnej premávke. Vyzývame všetkých majiteľov a prevádzkovateľov poľnohospodárskych a lesných strojov, stavebných strojov a nákladných vozidiel; ale aj osoby, ktoré svojimi dopravnými prostriedkami alebo prepravnými zariadeniami a strojmi vychádzajú z priľahlých poľných a lesných ciest, trávnatých plôch a polí na miestne pozemné komunikácie, aby si svoje vozidlo pred výjazdom očistili a neznečisťovali miestne komunikácie. Táto povinnosť vyplýva vodičom zo zákona o cestnej premávke.

Upozorňujeme, že zodpovednosť za znečistenie je na strane vodiča vozidla.
Citácia zákona :
Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.
§6 ods.1 Všeobecné užívanie
(1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; 1f) v ich medziach môže každý užívať pozemné komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (ďalej len "všeobecné užívanie"). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
§22c ods.1 písm.c Priestupky
(1) Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 330 eur.
Je v záujme všetkých obyvateľov našej obce, aby sme si neznečisťovali komunikácie, po ktorých musíme denne prechádzať a preto žiadame všetkých o ohľaduplnosť a zodpovednosť.

 

Taktiež Vás žiadame, aby ste v prípade znečistenia danú komunikáciu vyčistili!

Dátum vloženia: 3. 10. 2023 13:11
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2023 8:24
Autor: Kamila Plevjaková