Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Hrobové miesta

Hrobové miesta 1

Na základe zákona 131/2010 o pohrebníctve podľa §17 ods. 4 , musí prevádzkovateľ pohrebiska viesť evidenciu hrobových miest.

 

Na základe zákona 131/2010 o pohrebníctve podľa §17 ods. 4 , musí prevádzkovateľ pohrebiska viesť evidenciu hrobových miest. Každé hrobové miesto musí mať platnú nájomnú zmluvu, z ktorej musí byť zrejmé, meno, priezvisko, dátum úmrtia osoby,  ktorá je v hrobovom mieste uložená, meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá sa o hrobové miesto stará. 

Ak nájomca hrobového miesta nie je známy, výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.  Z  existujúcich 2796 hrobových miest,  je iba na 489 hrobových miest uzavretá platná nájomná zmluva. Preto Vás žiadame, aby ste si vo vlastnom záujme prišli čo najskôr  uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta svojich blízkych zosnulých  do kancelárie Rabčan, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča v budove Pošty. 

Dátum vloženia: 15. 3. 2024 8:32
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 8:33
Autor: Kamila Plevjaková